WAC Gemert

 

 

BESTUUR

 
 

Voorzitter en ledenadministratie
Hans van den Berg
e-mail: hansvandenberg27@gmail.com

 

Secretaris
Paul van Lieshout
e-mail: lieshoutpaul@gmail.com

 

Penningmeester
Jeroen van den Eijnde
e-mail: jeroen.eijnde@chello.nl

 

Competitieleider
Hugo Verbakel
e-mail: wacgemert@hotmail.com

  WAC Frank

Bestuurslid/coördinator scheidsrechterszaken
Frank van den Heuvel
e-mail: frankvdheuvel21@gmail.com

     
  BANKRELATIE Rabobank Gemert
Rekeningnummer NL70 RABO 0116 1534 82

  DIVERSEN Sporthal Molenbroek
0492-364858

Kantine sporthal Molenbroek
0492-364880

  SPORTREDACTIE Gemerts Nieuwsblad:
Hugo Verbakel

  WEBMASTER info@wac-gemert.nl

 

Copyright WAC Gemert, Cis Slits, Freek vd Wijdeven ©2006-2024